Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank

Giá 6,000,000đ

Số Tướng 56
Rank K.Rank
Số Skin 66

ATM 2,700,000đ

CARD 3,000,000đ

Giá 4,000,000đ

Số Tướng 63
Rank C.Thủ
Số Skin 80

ATM 1,800,000đ

CARD 2,000,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 88

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank K.Cương
Số Skin 106

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 98

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 122

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 96

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 105

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 113

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 104
Rank K.Cương
Số Skin 122

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 106

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 105

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 106

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank K.Cương
Số Skin 104

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 98
Rank Chưa Xác Định
Số Skin 107

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 106

ATM 1,440,000đ

CARD 1,600,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 88
Rank C.Thủ
Số Skin 85

ATM 1,350,000đ

CARD 1,500,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 59
Rank C.Thủ
Số Skin 56

ATM 1,350,000đ

CARD 1,500,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 99
Rank Chưa Xác Định
Số Skin 97

ATM 1,350,000đ

CARD 1,500,000đ