Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 108
Rank C.Thủ
Số Skin 354

ATM 13,500,000đ

CARD 15,000,000đ

Giá 14,000,000đ

Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 376

ATM 8,820,000đ

CARD 9,800,000đ

Giá 8,500,000đ

Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 344

ATM 5,355,000đ

CARD 5,950,000đ

Giá 3,200,000đ

Số Tướng 104
Rank C.Thủ
Số Skin 119

ATM 2,016,000đ

CARD 2,240,000đ

Giá 3,000,000đ

Số Tướng 100
Rank K.Cương
Số Skin 117

ATM 1,890,000đ

CARD 2,100,000đ

Giá 950,000đ

Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 67

ATM 598,500đ

CARD 665,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 68
Rank C.Thủ
Số Skin 58

ATM 567,000đ

CARD 630,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 72

ATM 567,000đ

CARD 630,000đ

Giá 900,000đ

Số Tướng 68
Rank K.Cương
Số Skin 60

ATM 567,000đ

CARD 630,000đ

Giá 850,000đ

Số Tướng 62
Rank B.Kim
Số Skin 66

ATM 535,500đ

CARD 595,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 57

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 60
Rank B.Kim
Số Skin 71

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 55
Rank B.Kim
Số Skin 54

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 60
Rank B.Kim
Số Skin 65

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 66
Rank K.Cương
Số Skin 59

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 54

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 41

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 53

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 53
Rank B.Kim
Số Skin 45

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ

Giá 800,000đ

Số Tướng 44
Rank B.Kim
Số Skin 46

ATM 504,000đ

CARD 560,000đ